Zlín, město nových příležitostí
Úvodní slovo Čestmíra Vančury

Náš Zlín byl vystavěn na propracované ideji moderního města dobře sloužícího potřebám svých obyvatel. Lhostejní a nevšímaví občané si obvykle nepokládají otázky, zda pro ně a město děláme vše, co je potřeba. Zdánlivě máme dnes ve Zlíně téměř všechno, ale většinu z toho, co dnes užíváme, za nás vymyslel a postavil někdo jiný. Žijeme více z práce minulých generací a ztrácíme postavení významného a vlivného krajského města. Ze stavitelů jsme se stali více údržbáři, avšak ani to vždy nezvládáme dobře. Dnešní radnice udělala kus práce, ale to nestačí. Nemáme promyšlený plán na komplexní rozvoj města a chytáme kočku za ocas. Ať se to týká bydlení, dopravy, problému parkování, řešení centra města či dalších témat.

Žijeme a pracujeme v našem městě a není nám jedno, jak se ve Zlíně věci řeší. Umíme si představit, co nás čeká, pokud to nezměníme.

Nevyhýbáme se povinnosti pomoci svému městu a své odpovědnosti za jeho další vývoj. Náš tým je sestaven z pracovitých lidí s lehce čitelnou minulostí, lidí schopných dobře řídit firmy a instituce, lidí známých dlouhodobou podporou města a společnosti. Osobně jsem se v posledních letech podílel na projektech podpory vzdělání nové generace organizací Dnů řemesel v Kovárně VIVA, inicioval jsem projekt Revitalizace zlínského zámku a postavil se do čela Zlínského kreativního klastru. Od roku 2014 je však mou hlavní činností rozvoj ZLÍN FILM FESTIVALU — Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež, v roce 2022 jsem také založil Nadační fond Zikmundova vila, jehož cílem je tuto kulturní památku zpřístupnit veřejnosti ještě v letošním roce.

Chceme, aby Zlín byl významným, bohatým, moderním a živým místem s hrdými a spokojenými občany. Dobrým domovem pro oblast se 100 000 obyvateli, kteří zde nacházejí bezpečí, dobrou práci, kvalitní bydlení, podmínky ke sportu, kultuře a volnočasovým aktivitám pro všechny generace. Chceme město, z něhož mladí lidé nemají důvod odcházet, ale v němž chtějí natrvalo zůstat nebo se do něj vrátit a založit zde rodinu.

Víme, co je potřeba pro vás a Zlín udělat, a jsme na to připraveni.

Ing. Čestmír Vančura
Prezident Zlín Film Festu
Zakladatel Nadačního fondu Zikmundova vila
Spolumajitel Kovárny VIVA
Prezident Zlínského kreativního klastru

Číst více

Zajímá vás, jaké problémy jsme identifikovali při setkání se zástupci vaší místní části nebo při studiu zápisů z komisí?

Hlavní programové cíle
Pro více informací klikněte na programový cíl
1.
Zlín, město pro 100 000 obyvatel

Naším jediným cílem je Zlín. Město Zlín a lidé ve městě. Základem rozvoje Zlína bylo vždy dobré a promyšlené plánování. Tímto osvědčeným pravidlem se však vedení Zlína v uplynulém období příliš neřídilo a následky tohoto stavu teď pociťujeme. Ať už jde o dopravu, parkování, bydlení, údržbu nebo architekturu města a naše památky. Zbytečně pasivním přístupem jsme nevyužili období snadného přístupu k financím. Naše město se nerozvíjí, jak bychom potřebovali. Tento trend je třeba zastavit. Čestmír Vančura vybudoval z malé výrobní dílny velkou a úspěšnou firmu, rozvinul Zlín Film Festival, soustavně se městu a jeho rozvoji věnuje, umí se obklopit schopnými lidmi, je zlínským patriotem. Ke spolupráci ve prospěch Zlína oslovil kvalifikované, odpovědné a pracovité lidi, kteří jsou díky svým znalostem, schopnostem a zkušenostem kompetentní k řešení problémů dnešního Zlína a jeho budoucího rozvoje. Naši kandidáti jsou osobnostmi ve svých oborech a chtějí se osobně zasadit za rozkvět svého města, místa, kde bydlí, žijí a pracují. Podporují Čestmíra Vančuru jako kandidáta na primátora, jsou součástí jeho pracovního týmu.

2.
Rozvoj města

Rozvoj Zlína s rozumem. Veškeré aktivity směřující k rozvoji města a jeho okolí budou podléhat dlouhodobému strategickému plánování. Podpoříme jeho přípravu spoluprácí s odborníky ze Zlína, České republiky a ze světa. Zavedeme systém správy, údržby a rozvoje v našem městě podle jeho potřeby a povahy řešené oblasti, a ne podle délky volebního období. Správa radnice. Zavedeme systém správy radnice, který odpovídá potřebám našeho města a jeho občanů. Vážíme si našich úředníků a podpoříme je v jejich úsilí o přívětivou, ale hlavně kvalitní správu našeho města. Postaráme se o zavedení systému efektivního plánování ve všech oblastech výkonu samosprávy a jeho řádné vyhodnocování, včetně vlivu investic na hospodaření města. Hospodaření města. Rozpočet města je dnes prezentován jako vyrovnaný, resp. přebytkový. Bez znalosti výše vnitřního dluhu města je možné mínit, že je to úspěch. Taková strategie postačí jen pro krytí běžného financování správy města a menší investice. Rozvoj města je však podmíněn náročnými investicemi, které není možné financovat z dnešních zdrojů a na úkor běžných výdajů. Uvědomme si, že nás čekají výdaje na projekty kina, zámku, hokejového a fotbalového stadionu, náměstí Míru, dopravní infrastruktury, a další. Bez kvalitně připravených projektů a promyšleného postupu pro získání dodatečných finančních zdrojů není rozvoj města reálně proveditelný. Vytvoříme pro tyto účely projektové týmy jako součást našeho programu komplexního rozvoje města. Bydlení je základ. Pro bydlení vytipujeme a investičně připravíme nové rozvojové lokality v městských částech a čtvrtích pro bytovou zástavbu. Největším developerem ve městě má být sama radnice. Budeme přitom brát ohledy na naléhavé a specifické potřeby jednotlivých věkových kategorií a sociálních skupin. Podpoříme stavbu bytů pro mladé lidi a rodiny. Vzdělání je motor vývoje. Statutární město Zlín jako zřizovatel základních škol musí lépe podporovat své učitele ve snaze o nejlepší možnou výchovu našich dětí pro dnešní dynamicky se rozvíjející svět. Chováme k pedagogům úctu, k jejich práci upínáme velkou pozornost. Budoucnost našich dětí je ve vzdělání. Podpoříme širší dostupnost osvědčených metod alternativní výuky. Naše univerzita je klíčovým zdrojem znalostí a bohatství, nejbližším partnerem města pro rozvoj vzdělání jeho mladé populace. Budování chytrých ekonomik a chytrých měst bez chytrých lidí je utopie. Digitální doba je realitou. Doba dynamických změn si žádá nové podmínky pro zavedení a používání nejnovějších technologií, které nám občanům usnadní život a orientaci v rychle se měnícím světě. Zohledníme specifické potřeby všech skupin obyvatel včetně naší nejstarší generace. Fenomén volný čas. Pro trávení volného času připravíme přeměnu nešťastně pojatých nebo doposud ladem ležících lokalit jako jsou Dřevnice a okolí, Kudlovská přehrada či nevyužité plochy Jižních Svahů v odpočinková území napojená na budoucí rozšířené centrum města.

3.
Opravdové centrum

Pohodové a bezpečné centrum našeho města, jež bude – bez dopravy a hluku – sloužit především lidem. Střed Zlína bude místem pro práci, bydlení i setkávání se s rodinou a přáteli. Připravíme projekt, který nabídne komplexně pojaté propojení veškerých veřejných prostor od kostela ke sportovní hale (náměstí Míru, sad Svobody – zámecký park, park Komenského, Gahurův prospekt, náměstí Práce, dopravní terminál). Nerozdělené centrum našeho města vnímáme jako symbol naší schopnosti poradit si i s většími výzvami, než je opravit kino či zámek.

4.
Město spojencem a partnerem

Radnice má propojovat a spojovat. Hlásíme se k roli radnice jako přirozeného partnera Zlínského kraje, univerzity, státu, ale také místních organizací, spolků, občanských aktivit a sousedských pospolitostí. Opřeme se o fungující spolupráci radnice s místními částmi, jejich komisemi, počítáme s účastí místních spolků, organizací i občanů. Známe problémy a potřeby místních částí, budeme je řešit včas, podle jejich reálné naléhavosti a v souladu s dlouhodobými plány města. Zlepšíme podmínky pro práci komisí místních částí. Kvalitou práce a služby občanům podpoříme partnerský vztah mezi magistrátem a občany.

5.
Řešení aktuálních problémů

Hlásíme se k povinnosti hledat nejlepší řešení naléhavých problémů v oblastech dopravy, dodávky vody, revitalizace původní zástavby, dostupnosti a kvalitě bydlení a veřejných služeb. Víme o problémech mladé generace i našich seniorů, o trvalých potížích při správě některých místních částí. Neznáme dnes lepší recept na jejich řešení než komplexní zlepšení práce magistrátu. Máme tím na mysli nejen posílení kvality odborných útvarů města, ale také schopnost určení prioritních témat a zavedení jasných pravidel pro jejich řešení. Práci s lidmi v jakékoliv činnosti a postavení vnímáme jako nejnáročnější povolání dneška. Nikdy není možné vyhovět všem a splnit jejich mnohdy i oprávněné potřeby a požadavky. Zastáváme pravidlo povinnosti postarat se především o ty nejvíce znevýhodněné spoluobčany města.

Programové body
Pro více informací klikněte na programový bod
Lidé
Přívětivá radnice

Jednodušší správa, odbornost, jasná pravidla a respekt k lidem i úřadu. Připomeňme radnici hlavní smysl její existence, službu občanům. Nebudeme budovat Zlín za zavřenými dveřmi. Vytvoříme vhodné podmínky a možnosti pro aktivní podíl občanů na rozvoji města. Radnice má iniciovat diskuze s občany, moderovat je a respektovat jejich závěry. Radnice má propojovat a spojovat. Radnice má být partnerem státu, univerzity, Zlínského kraje, ale také spolků, občanských aktivit a sousedských pospolitostí.

Jižní Svahy

S obyvateli Jižních Svahů začneme věcně mluvit o stavu a rozvoji této hustě obydlené oblasti. Hledejme rozumná řešení kritického stavu parkování. Propojme Svahy I a Svahy II navzájem, ale především s centrem Zlína zprovozněním komunikací pro pěší i s kočárky a cyklisty. Jižní Svahy si zaslouží společenské, sportovní a rodinné centrum. Budeme se proto tímto tématem vážně zabývat.

Místní části města

Opřeme se o fungující spolupráci radnice s místními částmi, jejich komisemi. Rozvíjejme ji za účasti místních spolků, organizací i občanů. Reflektujme problémy místních částí, řešme je včas, avšak v souladu s dlouhodobými plány města.

Komunikace a chodníky

Musí být samozřejmostí, že se každý občan po chodníku či cestě dostane bezpečně tam, kam potřebuje. Víme, že stav našich komunikací, i přes zvýšenou pozornost radnice v posledních letech, pořád ještě není dobrý. Zajistíme prostředky na jejich opravy a novou výstavbu.

Baťovské domky

Zjednodušme povolovací řízení pro občany i úředníky magistrátu nabídkou standardizovaných projektů dostupných všem. Finančně podpoříme ty majitele, kteří zachovají stav svých domků s respektem k našemu kulturnímu dědictví.

Sociální programy a sociální bydlení

Ceníme si práce poskytovatelů sociální péče, podpoříme jejich vzájemnou spolupráci a konzistentní rozvoj. Doplníme sociální služby, jimiž se město dosud málo zabývalo (efektivní programy pro osoby bez domova, odlehčovací služby pro pečující, aktivizační služby pro seniory). Budeme spolupracovat s krajem a okolními městy na flexibilním rozvoji služeb dle potřeb obyvatel Zlína. Podpoříme program domácích hospiců. Moderními stavebními technologiemi zajistíme ubytovací infrastrukturu dostupnou pro osoby se sociálním či zdravotním znevýhodněním a jejich rodiny. Smyslem je nabídnout každému šanci žít nezávisle dle jeho představ.

Rozvoj
Komplexní rozvoj města

Přestaňme věřit, že budoucnost našeho města se vyřeší sama, nebo to za nás udělá někdo jiný. Jenom naše cílevědomá práce je podmínkou kvalitního rozvoje Zlína a prospěchu jeho občanů. Zapojíme odborníky z univerzity, ale i naše rodáky žijící ve světě – patrioty, všechny, kdo mají kompetenci a chuť podílet se na progresivní vizi budoucnosti našeho města. Připravíme plán komplexního rozvoje Zlína, který bude konzistentní s rozvojovou strategií státu.

Velké centrum Zlína

Pohodové a bezpečné centrum našeho města, jež bude – bez dopravy a hluku – sloužit především lidem, ne kamionům. Střed Zlína pojmeme jako místo pro práci, bydlení i setkávání se s rodinou a přáteli. Připravíme projekt, který nabídne uceleně pojaté propojení veškerých veřejných prostor od kostela ke sportovní hale (náměstí Míru, sad Svobody – zámecký park, park Komenského, Gahurův prospekt, náměstí Práce, dopravní terminál). Nerozdělené centrum našeho města vnímáme jako symbol naší schopnosti poradit si i s většími výzvami, než je opravit kino či zámek.

Bydlení

Pro bydlení vytipujeme a investičně připravíme nové rozvojové lokality v městských částech a čtvrtích pro bytovou zástavbu. Největším developerem ve městě má být sama radnice. Budeme přitom brát ohledy na naléhavé a specifické potřeby jednotlivých věkových kategorií a sociálních skupin. Podpoříme stavbu bytů pro mladé lidi a rodiny.

Doprava

Vybereme nejlepší variantu řešení dopravy ve městě, která poskytne městu klid alespoň v horizontu jedné generace. Zlín vyžaduje zásadní řešení v přístupu do města a v jeho širším centru. Uvědomujeme si, že dopravní dostupnost Zlína má významný vliv na ekonomiku města. Pozornost zaměříme také na smíšenou dopravu – funkční cyklostezky, MHD, ostatní doprava – jejich provázanost hraje významnou roli.

Práce - město příležitostí

Cíleně budeme podporovat podmínky pro vznik pracovních příležitostí, zejména pro mladé lidi. Budeme iniciovat vytvoření coworkingových center a hubů a dalších formátů kreativních prostor zvláště pro mladé lidi, v nichž mohou začít svou vlastní podnikatelskou aktivitu.

Inspirace a partnerství

Inspiraci budeme hledat doma i v zahraničí. Jde o proaktivní nalézání nových možností řešení problémů, funkčních modelů aplikovatelných v podmínkách našeho města. Poradíme se s našimi nejúspěšnějšími Zlíňany. Neustálé hledání nových možností řešení problémů a příležitostí, jak funkční modely aplikovat v podmínkách našeho města, je nepatrnou investicí v porovnání s chybami, kterých se můžeme vyvarovat. Využijeme účelně vztahů a kontaktů s partnerskými městy. Potřebujeme intenzivně jednat s firmami i institucemi sídlícími na území našeho města. Lépe si potom budeme rozumět a dokážeme si snadněji navzájem pomoci ve společném rozvoji.

Moderní město
Vzdělání

Zlín vyrostl na vzdělání, jemu i jeho obyvatelům právě vzdělání přineslo bohatství. Město jakožto zřizovatel základních škol systémově podpoří své učitele, jejichž podíl na výchově našich dětí pro rychle a dynamicky se rozvíjející svět je neocenitelný. S úctou k jejich profesi budeme podporovat pedagogy a vychovatele, aby svou práci dělali co nejlépe a s uspokojením.

Naše univerzita

Vytvoříme podmínky pro maximální synergii města a univerzity. Podporujme provázanost odborného výzkumu a kreativity naší univerzity s potřebami města. Uděláme z přítomnosti univerzity výhodu pro naše město.

Z absolventů občané

Dosáhněme stavu, kdy studenti univerzity budou již v době studia spatřovat v prostředí našeho města potenciál pro své následné odborné uplatnění. Dejme jim příležitost podílet se na rozvoji města v době jejich studia. Zajistěme možnosti pro zakládání podnikatelských subjektů, jež přispějí k ekonomickému růstu města.

Doba digitální

Vytvoříme podmínky pro zavedení a používání nejnovějších technologií, které nám občanům usnadní život a orientaci v rychle se vyvíjejícím světě. Propojení jednotlivých technologií do funkčního celku umožní zvýšit bezpečnost, dosáhnout značných úspor, snížit dopravní zátěž, zlepšit životní prostředí a přinést mnoho osobních výhod nám všem. Budeme při tom myslet i na přístupnost a bezpečnost pro všechny věkové skupiny včetně naší nejstarší generace.

Kreativní centrum

Využijeme doposud nepochopený potenciál Zlínského kreativního klastru pro obecný prospěch Zlína. Z klastru vytvoříme užitečného partnera města. Využijeme pro inovativní rozvoj výhody spojení řady subjektů pracujících v kreativních průmyslech. Dejme prostor designu, jenž spojuje funkci a kvalitu ve všem, co nás obklopuje. Účast zejména mladých lidí na těchto projektech považujeme za účinnou formu zapojení nové generace do práce pro veřejnost.

Cestovní ruch

Aktivně zorganizujeme cestovní ruch tak, aby cílem nebyla jen naše krásná zoo, ale také samo město. Využijeme jedinečného postavení a významu naší architektury pro turistiku ve Zlíně i regionu. Připravíme podmínky pro maximální využití Kongresového centra Zlín pro kongresy a kongresovou turistiku.

Volný čas pro všechny

Vedle Dřevnice a okolí, Kudlovské přehrady či nevyužitých ploch sídlišť proměníme další vhodné prostory tam, kde o to občané stojí, v odpočinkové zóny. Preferujeme projekty sloužící mezigeneračně, jež jsou všem snadno dostupné z jejich domovů.

Problémy dneška
Voda je zdroj života

Město musí své strategické služby ovládat a kontrolovat v maximální možné míře. Mimo dodávky vody jde také o dodávky tepelné energie či odpadové hospodářství. V kauze VaK využijeme všech možností řešení ve prospěch Zlína, budeme spolupracovat s našimi přirozenými partnery, kterými jsou sousední obce a města. Vítáme změnu v přístupu státu k vodě jako strategické surovině a hodláme toho využít.

Doprava ve městě

Téma dopravy musí být pro radnici prioritou. Posílení personální kapacity odboru dopravy je první podmínkou ke zvládnutí realizace rozpracovaných projektů vedoucích ke zlepšení dopravní situace ve městě nebo alespoň k udržení přijatelné situace. Okamžité výrazné zlepšení podmínek v dopravě je v krátké době nereálné. Přesto se o to s nejvyšším možným nasazením, za využití potenciálu opravdových profesionálů, pokusme.

Krajská nemocnice

Zkoordinujeme synergické zájmy města a nemocnice v oblasti dopravy. Zaměříme se na zlepšení životních podmínek odborných pracovníků tohoto zdravotnického zařízení. 

Železnice, autobusová doprava, dopravní obslužnost

Podpoříme urychlení realizace projektu železniční dostupnosti Zlína, výstavby terminálu i celé oblasti vlakového a autobusového nádraží a souvisejících dopravních řešení. Hledejme řešení pro nově vzniklá omezení v důsledku těchto staveb i využití výhod, které nám přinesou. Postaráme se o účinná opatření k zamezení nebezpečných a hlučných exhibicí neodpovědných motorkářů a pseudozávodníků za volantem. Předejděme tragédii souborem preventivních kroků či restrikcí.

Plánování, město bez strategie

Dlouhodobé plánování je prvním předpokladem dobrého hospodaření, město není výjimkou. Řídit město, jeho investice a projekty nelze dobře podle délky jen jednoho volebního období. Potřebujeme dlouhodobý plán alespoň dvě až tři volební období připravený tak, aby se s ním dokázali ztotožnit i naši případní pokračovatelé.

Nevyužitý potenciál města

Všechny zdroje, které máme k dispozici, využívejme co nejlépe. Platí to nejenom o majetku města, ale stejně tak i o všech projektech podpory či dotací, které můžeme využít. Podmínkou je jejich dobrá příprava, uspěchaná řešení úspěch zpravidla nepřináší. V celém světě se setkáváme s úspěšnými lidmi ze Zlína, využijme jejich příkladu, odbornosti i potenciálu. Inspirujme se jimi, přizvěme je ke spolupráci.

Sportovní infrastruktura

Připravme se na potřebu vyřešit budoucnost zimního a fotbalového stadionu. Je třeba dobře znovu definovat vztah města k podpoře vrcholového a profesionálního sportu obecně. Další rozvoj sportovišť by měl reflektovat tendence společnosti směrem ke konkrétním sportovním a volnočasovým aktivitám, a tedy splňovat stále náročnější požadavky obyvatel.

Kultura, památky

Vyrovnejme se konečně s úkolem revitalizace nejcennějších památek našeho města v plné návazností na nové komplexní pojetí propojeného centra Zlína (zámek, Velké kino, bývalá budova soudu). 

Bezpečnost

Bezpečné město chce mít každý a rozhodně právem. Prevence je jistě důležitá jak u dětí, tak u rizikových skupin, ale stará pravda platí: policie má být v ulicích. Dobrá úroveň bezpečnosti v našem městě je naším bohatstvím. Podpoříme ho rozsáhlejší prevencí na základních školách a u seniorů, a pozornost soustředíme i na rizikové skupiny občanů a práci s nimi. Nebudeme nečinní vůči rozšiřujícím se skupinám bezdomovců. S těmito lidmi budeme pracovat podle modelů úspěšně realizovaných v jiných městech.

Město a městské části
Zajímá vás, jaké problémy jsme identifikovali při setkání se zástupci vaší místní části nebo při studiu zápisů z komisí?
Slovo závěrem

Vážení spoluobčané, naši podporovatelé, rádi bychom vás závěrem ujistili, že v své činnosti zachováme věrnost ideálům svobody a demokracie. Voláme-li po tom, že bychom rádi uplatňovali baťovské vizionářství, pevnou vůli v naplňování plánů a výzev, pracovitost i cílevědomost, chceme tak činit ve svobodném prostředí a s plnou společenskou odpovědností. Proto se nejen v roce 100. výročí vzniku samostatné republiky, ale i v letech dalších, hodláme řídit odkazem demokratických ideálů, na kterých byl nejen Zlín, ale celá naše země vystavěna. Hlásíme se k odkazu evropské civilizace a jejímu nejlepšímu kulturnímu i duchovnímu základu. Jsme nejen lokální patrioti, ale také vlastenci a Evropané. Děkujeme vám, že se našimi myšlenkami zabýváte, věříme, že vás zaujmou. Vedení hnutí Zlín 21, červenec 2022

Budeme se inspirovat

Z partnerských měst a jiných měst naší velikosti lze čerpat inspiraci pro rozvoj a správu města. Obohatíme Zlín. Zlín se má inspirovat ve vyspělém zahraničí. Celou řadu modelů, projektů, myšlenek a pojetí lze aplikovat i ve Zlíně. Poučme se, inspirujme se. Pokud to na naše specifika nebude stačit, jděme za spoluprácí s odborníky vlastní cestou. Není třeba objevovat již objevené a vymýšlet již vymyšlené. Nemáme patent na rozum. Základem je silná vůle k nalezení nejlepšího řešení! Některé zdroje inspirace: MgA., Ing. arch. Petr Janda, Brainwork — Páteř a mícha Zlína, Aktivizační text konceptu revitalizace řeky Dřevnice Nela Burešová — Revitalizace nábřeží Dřevnice