Programové body
Pro více informací klikněte na programový bod
Lidé
Přívětivá radnice

Jednodušší správa, odbornost, jasná pravidla a respekt k lidem i úřadu. Připomeňme radnici hlavní smysl její existence, službu občanům. Nebudeme budovat Zlín za zavřenými dveřmi. Vytvoříme vhodné podmínky a možnosti pro aktivní podíl občanů na rozvoji města. Radnice má iniciovat diskuze s občany, moderovat je a respektovat jejich závěry. Radnice má propojovat a spojovat. Radnice má být partnerem státu, univerzity, Zlínského kraje, ale také spolků, občanských aktivit a sousedských pospolitostí.

Jižní Svahy

S obyvateli Jižních Svahů začneme věcně mluvit o stavu a rozvoji této hustě obydlené oblasti. Hledejme rozumná řešení kritického stavu parkování. Propojme Svahy I a Svahy II navzájem, ale především s centrem Zlína zprovozněním komunikací pro pěší i s kočárky a cyklisty. Jižní Svahy si zaslouží společenské, sportovní a rodinné centrum. Budeme se proto tímto tématem vážně zabývat.

Místní části města

Opřeme se o fungující spolupráci radnice s místními částmi, jejich komisemi. Rozvíjejme ji za účasti místních spolků, organizací i občanů. Reflektujme problémy místních částí, řešme je včas, avšak v souladu s dlouhodobými plány města.

Komunikace a chodníky

Musí být samozřejmostí, že se každý občan po chodníku či cestě dostane bezpečně tam, kam potřebuje. Víme, že stav našich komunikací, i přes zvýšenou pozornost radnice v posledních letech, pořád ještě není dobrý. Zajistíme prostředky na jejich opravy a novou výstavbu.

Baťovské domky

Zjednodušme povolovací řízení pro občany i úředníky magistrátu nabídkou standardizovaných projektů dostupných všem. Finančně podpoříme ty majitele, kteří zachovají stav svých domků s respektem k našemu kulturnímu dědictví.

Sociální programy a sociální bydlení

Ceníme si práce poskytovatelů sociální péče, podpoříme jejich vzájemnou spolupráci a konzistentní rozvoj. Doplníme sociální služby, jimiž se město dosud málo zabývalo (efektivní programy pro osoby bez domova, odlehčovací služby pro pečující, aktivizační služby pro seniory). Budeme spolupracovat s krajem a okolními městy na flexibilním rozvoji služeb dle potřeb obyvatel Zlína. Podpoříme program domácích hospiců. Moderními stavebními technologiemi zajistíme ubytovací infrastrukturu dostupnou pro osoby se sociálním či zdravotním znevýhodněním a jejich rodiny. Smyslem je nabídnout každému šanci žít nezávisle dle jeho představ.

Rozvoj
Komplexní rozvoj města

Přestaňme věřit, že budoucnost našeho města se vyřeší sama, nebo to za nás udělá někdo jiný. Jenom naše cílevědomá práce je podmínkou kvalitního rozvoje Zlína a prospěchu jeho občanů. Zapojíme odborníky z univerzity, ale i naše rodáky žijící ve světě – patrioty, všechny, kdo mají kompetenci a chuť podílet se na progresivní vizi budoucnosti našeho města. Připravíme plán komplexního rozvoje Zlína, který bude konzistentní s rozvojovou strategií státu.

Velké centrum Zlína

Pohodové a bezpečné centrum našeho města, jež bude – bez dopravy a hluku – sloužit především lidem, ne kamionům. Střed Zlína pojmeme jako místo pro práci, bydlení i setkávání se s rodinou a přáteli. Připravíme projekt, který nabídne uceleně pojaté propojení veškerých veřejných prostor od kostela ke sportovní hale (náměstí Míru, sad Svobody – zámecký park, park Komenského, Gahurův prospekt, náměstí Práce, dopravní terminál). Nerozdělené centrum našeho města vnímáme jako symbol naší schopnosti poradit si i s většími výzvami, než je opravit kino či zámek.

Bydlení

Pro bydlení vytipujeme a investičně připravíme nové rozvojové lokality v městských částech a čtvrtích pro bytovou zástavbu. Největším developerem ve městě má být sama radnice. Budeme přitom brát ohledy na naléhavé a specifické potřeby jednotlivých věkových kategorií a sociálních skupin. Podpoříme stavbu bytů pro mladé lidi a rodiny.

Doprava

Vybereme nejlepší variantu řešení dopravy ve městě, která poskytne městu klid alespoň v horizontu jedné generace. Zlín vyžaduje zásadní řešení v přístupu do města a v jeho širším centru. Uvědomujeme si, že dopravní dostupnost Zlína má významný vliv na ekonomiku města. Pozornost zaměříme také na smíšenou dopravu – funkční cyklostezky, MHD, ostatní doprava – jejich provázanost hraje významnou roli.

Práce - město příležitostí

Cíleně budeme podporovat podmínky pro vznik pracovních příležitostí, zejména pro mladé lidi. Budeme iniciovat vytvoření coworkingových center a hubů a dalších formátů kreativních prostor zvláště pro mladé lidi, v nichž mohou začít svou vlastní podnikatelskou aktivitu.

Inspirace a partnerství

Inspiraci budeme hledat doma i v zahraničí. Jde o proaktivní nalézání nových možností řešení problémů, funkčních modelů aplikovatelných v podmínkách našeho města. Poradíme se s našimi nejúspěšnějšími Zlíňany. Neustálé hledání nových možností řešení problémů a příležitostí, jak funkční modely aplikovat v podmínkách našeho města, je nepatrnou investicí v porovnání s chybami, kterých se můžeme vyvarovat. Využijeme účelně vztahů a kontaktů s partnerskými městy. Potřebujeme intenzivně jednat s firmami i institucemi sídlícími na území našeho města. Lépe si potom budeme rozumět a dokážeme si snadněji navzájem pomoci ve společném rozvoji.

Moderní město
Vzdělání

Zlín vyrostl na vzdělání, jemu i jeho obyvatelům právě vzdělání přineslo bohatství. Město jakožto zřizovatel základních škol systémově podpoří své učitele, jejichž podíl na výchově našich dětí pro rychle a dynamicky se rozvíjející svět je neocenitelný. S úctou k jejich profesi budeme podporovat pedagogy a vychovatele, aby svou práci dělali co nejlépe a s uspokojením.

Naše univerzita

Vytvoříme podmínky pro maximální synergii města a univerzity. Podporujme provázanost odborného výzkumu a kreativity naší univerzity s potřebami města. Uděláme z přítomnosti univerzity výhodu pro naše město.

Z absolventů občané

Dosáhněme stavu, kdy studenti univerzity budou již v době studia spatřovat v prostředí našeho města potenciál pro své následné odborné uplatnění. Dejme jim příležitost podílet se na rozvoji města v době jejich studia. Zajistěme možnosti pro zakládání podnikatelských subjektů, jež přispějí k ekonomickému růstu města.

Doba digitální

Vytvoříme podmínky pro zavedení a používání nejnovějších technologií, které nám občanům usnadní život a orientaci v rychle se vyvíjejícím světě. Propojení jednotlivých technologií do funkčního celku umožní zvýšit bezpečnost, dosáhnout značných úspor, snížit dopravní zátěž, zlepšit životní prostředí a přinést mnoho osobních výhod nám všem. Budeme při tom myslet i na přístupnost a bezpečnost pro všechny věkové skupiny včetně naší nejstarší generace.

Kreativní centrum

Využijeme doposud nepochopený potenciál Zlínského kreativního klastru pro obecný prospěch Zlína. Z klastru vytvoříme užitečného partnera města. Využijeme pro inovativní rozvoj výhody spojení řady subjektů pracujících v kreativních průmyslech. Dejme prostor designu, jenž spojuje funkci a kvalitu ve všem, co nás obklopuje. Účast zejména mladých lidí na těchto projektech považujeme za účinnou formu zapojení nové generace do práce pro veřejnost.

Cestovní ruch

Aktivně zorganizujeme cestovní ruch tak, aby cílem nebyla jen naše krásná zoo, ale také samo město. Využijeme jedinečného postavení a významu naší architektury pro turistiku ve Zlíně i regionu. Připravíme podmínky pro maximální využití Kongresového centra Zlín pro kongresy a kongresovou turistiku.

Volný čas pro všechny

Vedle Dřevnice a okolí, Kudlovské přehrady či nevyužitých ploch sídlišť proměníme další vhodné prostory tam, kde o to občané stojí, v odpočinkové zóny. Preferujeme projekty sloužící mezigeneračně, jež jsou všem snadno dostupné z jejich domovů.

Problémy dneška
Voda je zdroj života

Město musí své strategické služby ovládat a kontrolovat v maximální možné míře. Mimo dodávky vody jde také o dodávky tepelné energie či odpadové hospodářství. V kauze VaK využijeme všech možností řešení ve prospěch Zlína, budeme spolupracovat s našimi přirozenými partnery, kterými jsou sousední obce a města. Vítáme změnu v přístupu státu k vodě jako strategické surovině a hodláme toho využít.

Doprava ve městě

Téma dopravy musí být pro radnici prioritou. Posílení personální kapacity odboru dopravy je první podmínkou ke zvládnutí realizace rozpracovaných projektů vedoucích ke zlepšení dopravní situace ve městě nebo alespoň k udržení přijatelné situace. Okamžité výrazné zlepšení podmínek v dopravě je v krátké době nereálné. Přesto se o to s nejvyšším možným nasazením, za využití potenciálu opravdových profesionálů, pokusme.

Krajská nemocnice

Zkoordinujeme synergické zájmy města a nemocnice v oblasti dopravy. Zaměříme se na zlepšení životních podmínek odborných pracovníků tohoto zdravotnického zařízení. 

Železnice, autobusová doprava, dopravní obslužnost

Podpoříme urychlení realizace projektu železniční dostupnosti Zlína, výstavby terminálu i celé oblasti vlakového a autobusového nádraží a souvisejících dopravních řešení. Hledejme řešení pro nově vzniklá omezení v důsledku těchto staveb i využití výhod, které nám přinesou. Postaráme se o účinná opatření k zamezení nebezpečných a hlučných exhibicí neodpovědných motorkářů a pseudozávodníků za volantem. Předejděme tragédii souborem preventivních kroků či restrikcí.

Plánování, město bez strategie

Dlouhodobé plánování je prvním předpokladem dobrého hospodaření, město není výjimkou. Řídit město, jeho investice a projekty nelze dobře podle délky jen jednoho volebního období. Potřebujeme dlouhodobý plán alespoň dvě až tři volební období připravený tak, aby se s ním dokázali ztotožnit i naši případní pokračovatelé.

Nevyužitý potenciál města

Všechny zdroje, které máme k dispozici, využívejme co nejlépe. Platí to nejenom o majetku města, ale stejně tak i o všech projektech podpory či dotací, které můžeme využít. Podmínkou je jejich dobrá příprava, uspěchaná řešení úspěch zpravidla nepřináší. V celém světě se setkáváme s úspěšnými lidmi ze Zlína, využijme jejich příkladu, odbornosti i potenciálu. Inspirujme se jimi, přizvěme je ke spolupráci.

Sportovní infrastruktura

Připravme se na potřebu vyřešit budoucnost zimního a fotbalového stadionu. Je třeba dobře znovu definovat vztah města k podpoře vrcholového a profesionálního sportu obecně. Další rozvoj sportovišť by měl reflektovat tendence společnosti směrem ke konkrétním sportovním a volnočasovým aktivitám, a tedy splňovat stále náročnější požadavky obyvatel.

Kultura, památky

Vyrovnejme se konečně s úkolem revitalizace nejcennějších památek našeho města v plné návazností na nové komplexní pojetí propojeného centra Zlína (zámek, Velké kino, bývalá budova soudu). 

Bezpečnost

Bezpečné město chce mít každý a rozhodně právem. Prevence je jistě důležitá jak u dětí, tak u rizikových skupin, ale stará pravda platí: policie má být v ulicích. Dobrá úroveň bezpečnosti v našem městě je naším bohatstvím. Podpoříme ho rozsáhlejší prevencí na základních školách a u seniorů, a pozornost soustředíme i na rizikové skupiny občanů a práci s nimi. Nebudeme nečinní vůči rozšiřujícím se skupinám bezdomovců. S těmito lidmi budeme pracovat podle modelů úspěšně realizovaných v jiných městech.

Video kanál
Čestmír Vančura - profil lídra hnutí a kandidáta na primátora města Zlín
Čestmír Vančura - profil lídra hnutí a kandidáta na primátora města Zlín
Tomáš Dudák — profil kandidáta
Bára Martinková — profil kandidáta
Tisková konference, video 1
Tisková konference, video 2
Tisková konference, video 3