Programové body
Pro více informací klikněte na programový bod
21 PROGRAMOVÝCH PRIORIT
1. NOVÝ Zlín

Přestaňme předpokládat, že budoucnost našeho města se vyřeší sama, nebo to za nás udělá někdo jiný. Víra v zastupitele velkých politických stran, že se postarají o komplexní přistup k rozvoji města a financování klíčových projektů se, žel, nenaplnila. Jenom cílevědomá práce je podmínkou udržitelného rozvoje Zlína ku prospěchu jeho občanů. Zapojíme odborníky z tuzemska i zahraničí, z univerzity, ale i naše rodáky žijící ve světě – patrioty, kteří mají kompetenci a chuť podílet se na progresivní vizi budoucnosti našeho města. Připravíme plán komplexního rozvoje Zlína, který bude propojen s rozvojovou strategií státu.
Nový Zlín musí mít svou jedinečnou tvář kreativního města s pohodovým a bezpečným centrem, jež bude sloužit především lidem, ne kamionům. Střed Zlína pojmeme jako místo pro práci, bydlení i setkávání se s rodinou a přáteli. Připravíme projekt, který nabídne komplexní propojení veškerých veřejných prostor od Kudlovské přehrady ke sportovní hale (náměstí Míru, sad Svobody – zámecký park, park Komenského, Gahurův prospekt, náměstí Práce, dopravní terminál). Nerozdělené centrum našeho města vnímáme jako symbol naší schopnosti poradit si i s většími výzvami, než je oprava kina či zámku.

2. Přívětivá a spravedlivá radnice

Jednodušší správa, odbornost, jasná pravidla a respekt k lidem i k úřadu. Připomeneme radnici hlavní smysl její existence, službu občanům. Nebudeme budovat Zlín za zavřenými dveřmi. Vytvoříme vhodné podmínky pro aktivní podíl občanů na rozvoji města. Radnice má iniciovat diskuze s občany, moderovat je a počítat s jejich závěry. Radnice má být partnerem státu, univerzity, Zlínského kraje, sousedních obcí, ale také spolků a občanských aktivit.
Spravedlivě rozdělíme finance jednotlivým částem města. Veškeré aktivity směřující k rozvoji města a jeho okolí budou podléhat dlouhodobému plánování. Zavedeme systém správy, údržby a rozvoje v našem městě podle jeho potřeby a povahy řešené oblasti, ne podle délky volebního období a podle místa, kde který radní bydlí. Postaráme se o to, aby město efektivně plánovalo investice. Potřebujeme dlouhodobý plán připravený tak, aby se s jeho plněním dokázali
ztotožnit i naši pokračovatelé. Územní plán je dokument, na který se občané i podnikatelé musí po právu spolehnout.
Vážíme si našich úředníků, kteří se orientují a vzdělávají, podpoříme je v jejich úsilí o přívětivou, ale hlavně kvalitní správu našeho města. Práci s lidmi v jakékoliv činnosti a postavením vnímáme jako nejnáročnější povolání dneška. Nikdy není možné vyhovět všem a splnit jejich mnohdy i oprávněné potřeby a požadavky.

3. Bydlení je základ

Připravíme podmínky pro nové bydlení s lepší kvalitou veřejného prostoru a infrastruktury. Pro bydlení vytipujeme nové rozvojové lokality v městských částech a čtvrtích. Největším developerem ve městě nemusí být sama radnice, ale musí vědět, co, proč a kde stavět. Dobře si uvědomujeme naléhavost řešení bydlení ve městě a specifické potřeby jednotlivých věkových kategorií a sociálních skupin. Podpoříme stavbu bytů pro mladé lidi a rodiny s více dětmi.
Potřebujeme, aby město bylo atraktivní pro nové obyvatele.
V otázce bydlení nelze opomenout čtvrti s baťovskými domky. Zjednodušme povolovací řízení pro občany i úředníky magistrátu nabídkou standardizovaných projektů dostupných všem. Podpoříme ty majitele, kteří zachovají stav svých domků s respektem k našemu kulturnímu dědictví, budou mít zájem na rozšiřování kapacit parkování apod.
S obyvateli Jižních Svahů začneme věcně mluvit o stavu a rozvoji této hustě obydlené oblasti. Hledejme rozumná řešení kritického stavu parkování. Propojme Svahy I a Svahy II navzájem, ale především s centrem Zlína zprovozněním komunikací pro pěší i cyklisty. Jižní Svahy si zaslouží společenské, sportovní a rodinné centrum.

4. Funkční doprava

Zlín vyžaduje zásadní řešení v přístupu do města a v jeho širším centru. Uvědomujeme si, že dopravní dostupnost má významný vliv na ekonomiku města. Pozornost zaměříme také na smíšenou dopravu – cyklostezky, MHD, jejich provázanost hraje v moderních městech významnou roli. Na řešení dopravních problémů je nezbytná úzká spolupráce se Zlínským krajem, Ředitelstvím silnic a dálnic i Správou železnic. Moderní vlakové spojení je nutnost, ale nikoliv na úkor
kvality života ve městě.

5. Práce, ne spekulace

Naše město vyrostlo na práci, odpovědnosti, kompetenci, a poctivosti. Nový Zlín se k těmto hodnotám musí vrátit. Každý se zájmem pracovat má na území města nalézt dobré podmínky pro své profesní uplatnění. Místní podniky a podnikatelé jsou zdrojem naší obživy. O tradiční a úspěšné firmy se můžeme opřít.
Pokrok nelze zastavit. Dobře známe směr vývoje průmyslu a technologií, jsme jejich součástí. Digitalizace, kreativita, sdílená ekonomika jsou trendem doby. Jejich podporou zlepšíme obraz města a vytvoříme tak nový zdroj našeho bohatství. Připravíme programy podpory pro obory budoucnosti. Myslíme globálně, jednáme lokálně.

6. Vzdělání motorem rozvoje

Jsme zahlceni informacemi, informovanost však neznamená dovednost a kompetenci. Statutární město Zlín jako zřizovatel základních škol musí lépe podporovat své učitele ve snaze o nejlepší možnou výchovu našich dětí pro dnešní
dynamicky se rozvíjející svět. Vzdělanost znamená pochopení a porozumění. Budoucnost nás je v našich dětech a budoucnost dětí je ve vzdělání. Postaráme se o řádné plánování kapacit školek a škol pro naše děti v návaznosti na počty už narozených dětí a demografické prognózy. Podpoříme širší dostupnost osvědčených metod alternativní výuky.
Město musí být nejbližším partnerem naší univerzity. Podpoříme provázanost odborného výzkumu a kreativity naší univerzity s potřebami občanů města. Uděláme z přítomnosti univerzity výhodu pro město i univerzitu samotnou.

7. Z absolventů občané

Podpoříme stav, aby studenti středních škol a univerzity mohli již v době studia spatřovat v prostředí našeho města potenciál pro své uplatnění a svůj další život. Dáme studentům příležitost podílet se na rozvoji města v době jejich studia a podpoříme možnosti pro zakládání podnikatelských subjektů, jež přispějí k ekonomickému růstu města i jejich kariéry.

8. Vážený senior

Splníme naši povinnost postarat se o starší spoluobčany, o naše seniory, po stránce existenční i společenské. Vytvoříme podmínky pro kvalitní život seniorů, jejich bezpečný pohyb v okolí bydliště, jejich odpočinek a zábavu pospolu i mezigeneračně. Podpoříme organizace, které poskytují služby komunitních center, klubů a celoživotního vzdělávání.
Budeme spolupracovat se Zlínským krajem a okolními obcemi a městy na flexibilním rozvoji služeb dle potřeb obyvatel Zlína. Podpoříme domácí terénní péči. Budeme se o vás starat.

9. Energie jsou zdrojem života

Město musí své strategické služby ovládat a kontrolovat v maximální možné míře. Mimo dodávky vody jde také o dodávky energie či odpadové hospodářství. Využijeme všech možností řešení ve prospěch Zlína, budeme spolupracovat s našimi přirozenými partnery, kterými jsou sousední obce a města. Vítáme změnu v přístupu státu k vodě jako strategické surovině a hodláme toho využít.

10. Aktivní občanství, sousedská pospolitost

Město s aktivními občany a sousedskou pospolitostí – i krajské město se může inspirovat přednostmi menších malých měst a vesnic. Zaměříme se na podporu komunit a rozvoj spolkového života. Přejeme si, aby obyvatelé Zlína byli sobě navzájem dobrými sousedy, poučíme se z projektů osvědčených v jiných městech. Již dnes se řada lidí sama aktivně stará o veřejná prostranství ve svém sousedství. Ceníme si toho a podpoříme je. Součástí tohoto cíle je i další podpora participativního rozpočtu města jako nástroje pro zohlednění potřeb občanů.

11. Doba digitální

Vytvoříme podmínky pro zavedení a používání nejnovějších technologií, které nám, občanům, usnadní život a orientaci v rychle se vyvíjejícím světě. Propojení jednotlivých technologií do funkčního celku umožní zvýšit bezpečnost, dosáhnout značných úspor, snížit dopravní zátěž, zlepšit životní prostředí a přinést mnoho osobních výhod nám všem. Budeme při tom myslet i na přístupnost a bezpečnost pro všechny věkové skupiny včetně naší nejstarší generace. Připravujeme vlastní program pro zlínské rezidenty. Cílem je zjednodušit život občanů v našem městě a podpořit jejich volbu trvalého bydlení ve Zlíně.

12. Fenomén volný čas

Vedle Dřevnice a okolí, Kudlovské přehrady či nevyužitých ploch sídlišť, proměníme další vhodné prostory tam, kde o to občané stojí, v odpočinkové zóny. Preferujeme projekty sloužící mezigeneračně, jež jsou všem snadno dostupné z jejich domovů.

13. Sportovní infrastruktura

Připravme se na potřebu vyřešit budoucnost zimního a fotbalového stadionu. Je třeba dobře znovu definovat vztah města k podpoře vrcholového a profesionálního sportu. Další rozvoj sportovišť by měl reflektovat tendence společnosti směrem ke konkrétním sportovním a volnočasovým aktivitám a splňovat stále náročnější požadavky obyvatel.

14. Městská památková zóna ≠ skanzen

Budeme jednat s Ministerstvem kultury ČR o redukci památkové zóny v našem městě, budeme pokračovat v započatých jednáních s Národním památkovým ústavem o rozsahu a jednotně uplatňovaných podmínkách ochrany kulturního dědictví Zlína. Výjimečné baťovské dědictví města je příležitostí, nemá se stát problémem pro další rozvoj města ani výmluvou. Památky nemají a nemohou být nefunkční samoúčelnou dekorací politiků. Budeme hledat funkční revitalizaci památek. Zejména budovy v centrální části města musejí být lidem užitečné a pro jejich účely využitelné tak, aby zároveň jejich zachovalá a udržovaná architektonická podoba pravdivě promlouvala k hostům o historii Zlína.

15. Život v baťovských čtvrtích

Vytvoříme celkovou koncepci revitalizace baťovských čtvrtí (zejm. Letné, Lesní čtvrti, Dílů, i dalších) a prosadíme dlouhodobý plán údržby a rozvoje těchto čtvrtí s účastí místních obyvatel. Ukončíme 30 let trvající ignoraci chátrání a devastaci infrastruktury unikátních, mezinárodně oceňovaných urbanistických celků patřících k nejslavnější historii zlínského průmyslového rozmachu.

16. Cestovní ruch není jen ZOO

Aktivně zorganizujeme cestovní ruch tak, aby cílem nebyla jen naše krásná ZOO, ale také samo město. Využijeme jedinečného postavení a významu naší architektury pro turistiku ve Zlíně i regionu. Připravíme podmínky pro maximální využití potenciálu Kongresového centra Zlín pro kongresy a kongresovou turistiku.

17. Kreativní centrum Zlín

Využijeme dosud marně nabízené projekty a nepochopený potenciál Zlínského kreativního klastru pro obecný prospěch. Z klastru vytvoříme užitečného partnera města. Využijeme pro inovativní rozvoj výhody spojení řady subjektů, pracujících v kreativních průmyslech. Dáme prostor především průmyslovému a produktovému designu, jenž spojuje funkci a kvalitu ve všem, co nás obklopuje. Účast zejména mladých lidí na těchto projektech považujeme za účinnou formu zapojení nové generace do práce pro veřejnost.

18. Bezpečnost nás a našich dětí

Bezpečné město chce mít každý a rozhodně právem. Prevence je jistě důležitá u dětí i u rizikových skupin. Dobrá úroveň bezpečnosti v našem městě je naším bohatstvím. Podpoříme ho rozsáhlejší prevencí na základních školách a u seniorů, pozornost soustředíme i na rizikové skupiny občanů a práci s nimi.
Do kategorie preventivních opatření řadíme i snižování objemu hazardu ve Zlíně. Máme ho tu 2x více, než je průměr v ČR a třikrát více než v Brně. To moc nejde dohromady s proklamací města pro mladé rodiny. Jsme městem na hranicích a nepřejeme si, aby u nás zahnízdily problémy, se kterými se města na západních hranicích Česka jen velmi těžko vypořádala.

19. Krajská nemocnice

Naše město prakticky ztratilo vliv na dění v Krajské nemocnici T. Bati, je to o nás, bez nás. Tento stav není v jiných městech obvyklý a znepokojuje nás. Smutnou realitu doprovází naše velká starost o kvalitu budoucí péče. Vývoj v oblasti zdravotního personálu neslibuje zlepšení, a to v kombinaci se stárnoucím obyvatelstvem našeho města vyžaduje maximální pozornost jejího zřizovatele, kraje.
Budeme usilovat o setrvání krajské nemocnice i všech jejích odborných pracovišť ve Zlíně. Zkoordinujeme synergické zájmy města a nemocnice v oblasti dopravy. Zaměříme se na zlepšení životních podmínek odborných pracovníků tohoto zdravotnického zařízení. Ztrátu nemocnice v krajském městě bychom považovali za devastující zásah do jeho integrity a dalšího rozvoje.

20. Inspirace a partnerství

Inspiraci budeme hledat doma i v zahraničí. Jde o proaktivní nalézání nových možností řešení problémů, funkčních modelů aplikovatelných v podmínkách našeho města. Poradíme se s našimi nejúspěšnějšími Zlíňany. Neustálé hledání nových možností řešení problémů a příležitostí, jak funkční modely aplikovat v podmínkách našeho města, je nepatrnou investicí v porovnání s chybami, kterých se můžeme vyvarovat.
Zúročíme vztahy a kontakty s partnerskými městy. Komunikovat chceme co nejintenzivněji s firmami i institucemi, sídlícími na území našeho města. Lépe si budeme rozumět a dokážeme si snadněji navzájem pomoci ve společném rozvoji.

21. Nenechat potenciál ladem

Čtyři roky volebního období jsou dostatečně dlouhou dobou na to, aby se objevila nenadálá příležitost, která se nemusí opakovat. Všechny zdroje, které máme k dispozici, využijeme k uchopení těchto neplánovaných šancí. Platí to nejen o majetku města, ale stejně tak i o všech projektech podpory či dotacích. Podmínkou je jejich dobrá příprava, uspěchaná řešení vždy úspěch nepřináší.
V celém světě se setkáváme s úspěšnými lidmi ze Zlína, využijme jejich příkladu, odbornosti i potenciálu. Inspirujme se jimi, přizvěme je ke spolupráci.

Video kanál
KANDIDÁTSKÉ JEDNOHUBKY: ČESTMÍR VANČURA (Č. 1) ⚓
KANDIDÁTSKÉ JEDNOHUBKY: ČESTMÍR VANČURA (Č. 1) ⚓
KANDIDÁTSKÉ JEDNOHUBKY: PETR SÁHA (Č. 2) ⚓
KANDIDÁTSKÉ JEDNOHUBKY: KATEŘINA PEŠATOVÁ (Č. 3) ⚓
KANDIDÁTSKÉ JEDNOHUBKY: JAROSLAV JURÁŠ (Č. 4) ⚓
KANDIDÁTSKÉ JEDNOHUBKY: TOMÁŠ DUDÁK (Č. 5) ⚓
KANDIDÁTSKÉ JEDNOHUBKY: LUKÁŠ TRČKA (Č. 6) ⚓
KANDIDÁTSKÉ JEDNOHUBKY: MARTIN PÁŠMA (Č. 7) ⚓
KANDIDÁTSKÉ JEDNOHUBKY: ONDŘEJ SLOVÁČEK (Č. 8) ⚓
KANDIDÁTSKÉ JEDNOHUBKY: DAVID PAVLÍK (Č. 9) ⚓
KANDIDÁTSKÉ JEDNOHUBKY: KATEŘINA MARTYKÁNOVÁ (Č. 10) ⚓
KANDIDÁTSKÉ JEDNOHUBKY: BARBORA RAKOVÁ (Č. 11) ⚓
KANDIDÁTSKÉ JEDNOHUBKY: JIŘÍ MADZIA (Č. 16) ⚓
KANDIDÁTSKÉ JEDNOHUBKY: DANUŠE LIPOVSKÁ (Č. 21) ⚓