Město a městské části

Jsme s vámi v kontaktu – známe Vaše problémy a zájmy

Mladcová

Problém: přístup na Mladcovou v ranních špičkách je velice komplikovaný; v oblasti je nedostatečná infrastrukturní připravenost pozemků pro výstavbu;

Zájem: zájem o spolupráci radnice při možnostech úvěrového spolufinancování projektů, o které mají zájem občané v místní části; bylo vytvořeno mnoho projektů, které čekají na podporu ze strany města

Mokrá, Zlínské paseky

Problém: nekoncepčnost oprav sítí a cest – opravy zdlouhavé a nekoordinované; dopravní obslužnost MHD nedostatečná;

Zájem: podpora komunitních aktivit v obou částech s využitím funkční infrastruktury

Kostelec

Problém: absence koordinátora požadavků ze strany místní části na MMZ, nejasné řešení infrastrukturních oprav průjezdních komunikací – potřeba ujasnit finanční odpovědnost mezi magistrátem a místní částí za prostory, které nejsou primárně využívány obyvateli místní části;

Zájem: doplnění cyklostezek do Lešné; rekonstrukce napojení na Fryštáckou přehradu;

Jižní Svahy I

Problém: cyklostezky nejsou provázané tak, aby se bezpečně dalo sjet z JS do města; oprava cest není vyřešena dobře – šíře chodníků a cest nebyla vhodně zvolena a výsledná situace bude způsobovat kolizní situace

Zájem: kvalitní zabezpečení nově zrekonstruovaného hřiště; snížení průjezdné rychlosti při přesunu dětí, seniorů;

Jižní Svahy II

Problém: není bezpečný pěší přístup do centra pro kočárky a vozíčky; parkování neřešeno systémově; cyklostezky nejsou provázané tak, aby se bezpečně dalo sjet z JS do města; nejasné řešení bytové infrastruktury připravené na odkup od města

Zájem: mezigenerační komunitní centrum, co-working pro pracující z domu;

Vršava, Burešov

Problém: propojení Vršavy a JS je nezbytné zvážit z pohledu narušení bezpečnosti a klidového stavu dané oblasti;

Zájem: propojení pro pěší s centrem Zlína a nákupním centrem – aktuálně lidé nemají rychlý a bezpečný pěší přístup do centra ani do nákupní zóny

Čepkov, Cigánov, Nivy

Problém: nejasná výstavba bytových domů mezi Čepkovem a Cigánovem, nedostatečné parkovací plochy a hustá doprava v obytné oblasti

Zájem: omezení dopravy v oblasti úpravou parkovacích pravidel pro nerezidenty

Zálešná, Kúty

Problém: nekoordinovaná stavba plynofikace; absence zastávek MHD u nemocnice

Zájem: účel a formát obchvatu Zálešné je potřeba zrevidovat, jsme si vědomi toho, že město vykupuje pozemky, o financování jedná s krajem a státem, na projekt navazují, i navazovat mají, krajské a státní komunikace; právě v tom je potřeba lépe promýšlet návaznost na dlouhodobou koncepci dopravní infrastruktury ve městě

Podvesná, Benešovo nábřeží

Problém: oblíbená cyklostezka je po několika letech přetížená a stává se nebezpečnou kvůli kombinaci chodců, běžců, cyklistů a bruslařů; parkování mezi domy je nebezpečné pro všechny zapojené – chodce, řidiče i auta

Zájem: Parkování mezi domy – snaha o nalezení koncepčního řešení pro celé čtvrti ve městě;

Bartošova čtvrť

Problém: obytná zóna Boněcký rybník je vnímaný projekt, v řešení navýšení dopravy v případě, že by se měla propojit průjezdnost mezi tř. T. Bati a Bartošovou čtrvtí – Bartošova čtvrť v případě neuvážlivého zpřístupnění ztratí současný punc ‘klidné zóny’

Zájem: rozvoj podmínek pro komunitní život obyvatel

Obeciny

Problém: rychlá jízda způsobuje otřesy v domech, přechod na Bartošovu čtvrť do tělocvičen je vysoce nebezpečný přes koleje

Zájem: Propojení mezi Obecinami a Bartošovou čtvrtí – lávka; pružnější rekonstrukce městských bytů

Kvítková, Díly

Problém: přetíženost parkovacích ploch bez jistoty parkování pro rezidenty, kácení zeleně, hlučnost třídy Tomáše Bati – nárazový hluk v noci spojený zejména s nákladními vozy a špatným stavem poklopů od různých šachet

Zájem: revitalizace Kudlovské přehrady a přilehlého parku v odpočinkovou zónu; zjednodušení pěšího přesunu pro děti a seniory do škol a zdravotních zařízení

Centrum Zlína

Problém: přetíženost parkovacích ploch bez jistoty parkování pro rezidenty, kácení zeleně, centrum Zlína nežije; bezdomovectví není nijak řešeno ze strany města Zlína

Zájem: pěší zóny v centru Zlína, posílení kulturních aktivit v centru a pomoc restauracím a kavárnám v rozvoji, založení co-workingu pro začínající podnikatele

Letná

Problém: starší lidé nemají obchod v blízkosti bydliště (základ problému – nemají si jak nakoupit, resp. schází služba, která by jim nakoupila, resp. nelze snadno takovou službu vyhledat); parkování, kanalizace a síťová infrastruktura tématem, které je nezbytné řešit koncepčně

Zájem: jasné návrhy oprav Baťových domků – varianty pro různé skupiny obyvatel, pravidelná aktualizace návrhů;

Prštné

Problém: problémy s parkováním u Hostince Beseda, řešení nové zástavby, nejasná responsivnost radnice na připravené projekty;

Zájem: podpora místních spolků, SDH významným aktérem v komunitním životě, zavedení a revitalizace odpočinkových zón vedle úpravy hřišť pro děti

Podhoří

Problém: hluk od Tř. T. Bati není řešený koncepčně;

Zájem: oblast je po kompletní rekonstrukci – naráží se zde na nekoncepční vnímání aktuálních potřeb společnosti (kapacita parkování, odpočinek, komunita a její vyžití); výstavba parkovacího domu u polikliniky a usnadnění příjezdu k poliklinice MHD

Louky

Problém: rychlá jízda skrz místní část velice nebezpečná

Zájem: návazný chodník na lávku přes Dřevnici; Podpora komunitního života

Malenovice

Problém: hluk z tř. T. Bati, nejasný vývoj ve spojitosti s návrhy nových zástaveb – potřeba jednat s lidmi a hledat optimální využití pro všechny strany; parkovací plochy nejsou k dispozici

Zájem: Revitalizace zanedbaného rybníka a okolí – návaznost na již vytvořené plány; cyklostezka nejen pro zahrádkáře (8 kolonií, více než 300 zahrádkářů), jejichž přítomnost je třeba brát v potaz; rekonstrukce koupaliště Riviéra

Salaš

Problém: zrušen obchod s potravinami – město má mít zájem podporovat dostupnost základní infrastruktury – těžká situace pro seniory a občany se znevýhodněním

Zájem: obnova dětského hřiště; podpora místních spolků pro komunitní život

Lazy, Lesní čtvrť

Problém: dopravní nebezpečí u škol: špatné cesty, dopravní kolaps – infrastruktura nepřipravená na nápor vozů při svozu dětí do školy; rodiče mají strach nechat děti jít pěšky; problematika zastaralé kanalizace – lidem zatéká do domů, řešení je potřeba hledat koncepční systémové řešení nakládání s vodou ve Zlíně; chybí alternativní trasa příjezdu či výjezdu z Lesní čtvrti ve směru Jaroslavice / Vizovice; špatná dostupnost MHD ze vzdálenějších míst pro seniory

Zájem: zajištění bezpečného pěšího přesunu dětí a seniorů po oblasti, systematické provázané řešení úpravy dané oblasti – kanalizace, rekonstrukce domů, koncepční úprava komunikací odpovídající potřebám obyvatel a možnostem lokality

U Majáku a Filmové ateliéry

Problém: Kanalizace vnímaným problémem především v oblasti Pasek – potřeba řešit ze tří úhlů pohledu – okamžitá potřeba, nařízení státu a plán rozvoje města; Převody pozemků mezi státem a městem komplikují možnost rozvoje oblasti;

Zájem: vyjasnění majetkoprávních vztahů na místních komunikacích mezi městem a vlastníkem pro uklidnění podmínek místních

Kudlov

Problém: rychlá jízda skrze oblast, absence dostatečné obsluhy MHD

Zájem: tzv ‘Kudlovská dálnice‘ je dlouhodobě předmětem zájmu jež se postupně avšak pomalu začíná hýbat (probíhají provizorní úpravy), pro komunitní život na Kudlově jsou významné aktivity místních spolků a společenstev, které je vhodné podporovat;

Lhotka a Chlum

Problém: VaK a město – každý vlastní část kanalizace a město musí vyjednat možnosti rekonstrukcí infrastruktury pro své obyvatele i v případě majetkoprávních nesrovnalostí; nedostatečná MHD dostupnost;

Zájem: posílení vnímání místní části a jejích potřeb v rámci aktivit města základem pro rozvoj místní části

Jaroslavice

Problém: Pozemky nejsou městem infrastrukturně připraveny pro výstavbu – lukrativní oblast Zlína pro rodiny; nekonzultuji se developerské projekty; Problém s kanalizací a jejími opravami – celkové zasíťování je komplikované a potřebuje dlouhodobý koncept kvůli majetkoprávním vztahům

Zájem: větší včasná informovanost – hlavně co se týká stavebních aktivit; asistence s příjmem dotací pro rozvoj místní části

Lužkovice

Problém: nejasné majetkoprávní vztahy v místní části musí radnice pomáhat místním částem řešit v zájmu rozvoje dané oblasti

Zájem: vyžití pro komunitu – revitalizace Dřevnice, místo pro setkávání v připravovaném polyfunkčním domě;

Příluky

Problém: Hluk z projíždějících vlaků, řešení zástavby Boněcké louky a dopravního napojení

Zájem: Revitalizace prostor mezi průmyslovou a obytnou zónou, odhlučnění; podpora spolků, které velice kladně rozvíjí komunitní život části; podpora odpočinkových zón

Klečůvka

Problém: Pozemky pro výstavbu nejsou kvalitně infrastrukturně připravovány pro výstavbu i přesto, že se jedná o lukrativní město pro stěhování rodin;

Zájem: V případě oprav kanalizace zájem o nabídku finančních programů pro možnost uhradit napojení na vybudovanou infrastrukturu – hrazeno z vlastních zdrojů obyvatel, což není vždy schůdné

Štípa

Problém: rychlá jízda při průjezdu obcí nebezpečná především v blízkosti školy

Zájem: finalizace oprav místních komunikací; podpora místních aktivit, spolků a jiných akcí v místním víceúčelovém domě

Velíková

Problém: hluk a rychlost aut mezi Zlínem a Slušovicemi je třeba regulovat; kanalizaci je potřeba plánovat s ohledem na další stavby v okolí, jinak hrozí narušení již postavené infrastruktury

Zájem: Vybudování výletiště; podpora místních aktivních spolků